Kallelse till C55 Förbundets Årsmöte 2017

100 Kallelse till Årsmöte i C55 Förbundet 2016-07-01 200 Verksamhetsber 2016 300 C-55 redovisning 2016 – balansräkning 310 C-55 redovisning 2016 – resultaträkning 320 C-55 redovisning 2016 – dagbok 400 Revisionsrapport C-55 Förbundet 2016 500 Verksamhetsplan 2017 600 Verksamhetsplan 2018

Vi hoppas att alla C55 seglare vill komma och diskutera kommande säsonger och annat av intresse för C55 seglare.

 

Kallelse till Årsmöte i C55 Förbundet.

Mötet kommer att hållas 2017-08-11.

Plats Marstrand.

Tid kl. 12.00.

 Agenda vid Årsmötet

a)       Årsmötets öppnande.

b)       Upprop och upprättande av röstlängd.

c)       Val av justeringsman att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll.

d)       Val av rösträknare.

e)       Fråga angående mötets behöriga utlysande.

f)       Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

g)       Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport.

h)       Revisionsberättelse.

i)       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

j)       Val av ordförande samt två (2) ledamöter enligt §19.

k)      Val av två revisorer och två revisorsuppleanter.

l)       Val av tre ledamöter i valnämnd.

m)     Behandling av motioner.

n)       Övriga ärenden vilka styrelsen vill lägga fram för årsmötets beslut.

o)      Fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgift för kommande verksamhetsår.

Styrelsen föreslår att årsavgiften sätts till 250kr per båt (privat- eller klubbåt).

Supportande medlem Senior 100kr, Junior 50kr.

p)      Övriga frågor.

Diskussion om säsongen 2017 och tankar inför 2018.

Seglingarna i Domsand blev inte av! Vill seglarna ha fler ”nationella” seglingar?

SFF har frågat om C55 Klassen är intresserad av ett köra ett Sprint SM under SM veckan?

SM 2019. Intresserade klubbar VJS och KSSS.

q)       Årsmötets avslutande.